Các dịch vụ khác bao gồm: Nhổ răng, Điều trị tuỷ, Tẩy trắng răng, Lấy cao răng, Gắn đá thẩm mỹ,…